Palvelualojen työpaikoissa työntekijä voi altistua esimerkiksi melulle, kuumuudelle, kylmyydelle, kemikaaleille tai tupakansavulle.

Huonot työolosuhteet ja väärät työmenetelmät voivat aiheuttaa tapaturmia tai työntekijä voi joutua väkivallan tai sen uhan kohteeksi etenkin työskennellessään yksin.

Myös tiukat aikataulut, kiire, epäselvä töiden organisointi ja työnjohto, työpaikan huono ilmapiiri tai epäasiallinen kohtelu voivat aiheuttaa psyykkistä rasitusta. Palvelualoille tyypillisellä vuorotyöllä tai työympäristön huonolla ergonomialla on myös haitallisia terveysvaikutuksia.

Työsuojeluvastuu ja riskien arviointi

Työnantaja vastaa työpaikan turvallisuudesta ja työntekijöiden terveydestä. Työsuojelulla yritys ylläpitää työntekijöidensä työkykyä sekä tukee heidän fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointiaan.

Työnantajan velvollisuutena on myös järjestelmällisesti selvittää työhön, työympäristöön ja työoloihin liittyvät vaaratekijät. Jos vaaroja ei voida kokonaan poistaa, arvioidaan riskit, joita vaaroista aiheutuu työtekijän terveydelle ja turvallisuudelle. Tällaisia ovat esimerkiksi mahdolliset tapaturmat tai fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät. Tarvittaessa tulee käyttää ulkopuolista asiantuntemusta kuten työterveyshuoltoa.

Työsuojelua koskevia säädöksiä on työturvallisuuslaissa, työsuojelun valvontalaissa ja työterveyshuoltolaissa.