Työajasta säädetään työaikalaissa. Työntekijän säännöllinen työaika voi määräytyä joko lain, työehtosopimuksen työaikamääräysten tai paikallisen sopimuksen sopimusehtojen mukaan.

Työaikalain mukaan säännöllinen työaika on enintään kahdeksan tuntia vuorokaudessa ja 40 tuntia viikossa. Viikottainen säännöllinen työaika voidaan järjestää myös keskimäärin 40 tunniksi enintään 52 viikon pituisen ajanjakson aikana. Jaksotyössä säännöllinen työaika on joko 120 tuntia kolmen viikon pituisella tai 80 tuntia kahden viikon pituisella jaksolla.

Työnantaja ja työntekijä voivat työaikalain mukaan sopia keskenään vuorokautisen säännöllisen työajan pidentämisestä enintään yhdellä tunnilla, jolloin säännöllisen työajan tulee tasoittua keskimäärin 40 tunniksi viikossa enintään neljän viikon aikana. Tällöinkään viikottainen työaika ei saa ylittää 45 tuntia. Työnantaja ja työntekijä voivat halutessaan sopia myös liukuvan työajan käytöstä.

Ylityöt

Työaikalaki sisältää määräykset ylityöstä. Ylityön teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta ja ylityöstä on maksettava korotettu palkka. Säännöllisen vuorokautisen työajan ylittävältä ajalta on maksettava kahdelta ensimmäiseltä tunnilta peruspalkan lisäksi 50 %:n suuruinen korotus ja sen jälkeisiltä tunneilta 100 %:n korotus. Ylityökorvaus voidaan vaihtaa vastaavasti korotettuun vapaa-aikaan. Ylityötä saadaan teettää enintään 250 tuntia kalenterivuodessa ja enintään 138 tuntia neljän kuukauden ajanjakson aikana, ellei työehtosopimuksin ole sovittu muuta.

Lepoaika

Tärkeä osa työsuojelua on työaikalain ylityösäännösten lisäksi lepoaikasäännösten noudattaminen. Kun työaika on yli kuusi tuntia, on työntekijälle annettava työaikalain mukaan ruokatunti. Lyhyemmän lepoajan noudattamisesta voidaan sopia. Jos työntekijä saa poistua tauon aikana työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan. Vuoro- ja jaksotyössä on työajan ylittäessä kuusi tuntia annettava työntekijälle vähintään puoli tuntia kestävä lepoaika tai mahdollisuus aterioida työn aikana. Työaikalaissa on erikseen säännelty työntekijän oikeudesta vuorokautiseen lepoon ja viikottaiseen vapaa-aikaan. Työntekijän tulisi pääsääntöisesti saada kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävä keskeytymätön vapaa, joka tulisi sijoittaa sunnuntain yhteyteen.

Yötyö

Yötyötä on työ, jota tehdään kello 23:n ja 6:n välisenä aikana. Työaikalaissa on säädetty yötyön teettämisedellytyksistä. Työaikalaissa on lisäksi säännöksiä sunnuntaityöstä maksettavasta korotetusta palkasta.

Työajan seuranta

Työaikalaissa on säädetty työaika-asiakirjoista, työnantajan on pidettävä kirjaa tehdyistä työtunneista ja niistä suoritetuista korvauksista.

Huomaathan!

Työaikaa koskevista asioista on voitu sopia toisella tavalla työehtosopimuksissa, joten muistathan tarkistaa ne omasta työehtosopimuksestasi.