Tasa-arvolain tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työelämässä. Tasa-arvolailla turvataan sukupuolten tasa-arvoinen kohtelu, erityisesti työelämässä. Lain mukaan työnantajalla on velvollisuus edistää työelämässä sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

Tasa-arvolaissa on asetettu velvoitteita lähinnä sekä yksityisoikeudellisille että julkisoikeudellisille työnantajille. Siinä on yleisiä säännöksiä myös viranomaisten velvollisuudesta edistää tasa-arvoa. Tasa-arvolaki ei koske uskonnonharjoittamiseen liittyvää toimintaa eikä yksityiselämän piiriin kuuluvia suhteita.